laoder img

Իջևանի հյուրանոցներ

  1. Գլխավոր
  2. Իջևան

Ապագա Ռեզորթ

Սենյակի տեսակ Արժեք
Էկոնոմ սենյակ մեկ անձ 30 000 դրամ
Ստանդարտ սենյակ մեկ անձ 38 800 դրամ
Քոթեջ 47 700 դրամ

Հավելյալ մահճակալի արժեք` 9000 դրամ:

Արժեքները ներառում են նախաճաշ: