laoder img

Գորիսի հյուրանոցներ

  1. Գլխավոր
  2. Գորիսի հյուրանոցներ

Միրհավ հյուրանոց

Սենյակի տեսակ Արժեք
Ստանդարտ մեկտեղանի 20 000 դրամ
Ստանդարտ երկտեղանի 28 000 դրամ
Դելյուքս մեկտեղանի 26 000 դրամ
Դելյուքս երկտեղանի 36 000 դրամ

Հավելյալ մահճակալի արժեքը` 10 000 դրամ:

Արժեքները ներառում են նախաճաշ:

Լառա հյուրանոց

Սենյակի տեսակ 09.01-31.01 / 01.11-31.12 01.04-31.10
Մեկտեղանի 12 000 դրամ 17 000 դրամ
Երկտեղանի 17 000 դրամ 22 000 դրամ
Երեք տեղանի 22 000 դրամ 26 000 դրամ
Չորս տեղանի 26 000 դրամ 30 000 դրամ

Արժեքները ներառում են նախաճաշ: